Maandelijks archief: juni 2015

De verantwoordelijkheid van de supermarché bij het tegengaan van voedselverspilling

Fresh Food In Garbage Can To Illustrate WasteOp donderdag 21 mei jl. heeft de Franse Assemblée nationale bij de behandeling van het voorstel voor een nieuwe wet op het gebied van energietransitie, de Loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, met algemene stemmen een amendement aangenomen dat was voorgesteld door Guillaume Garot. Met het amendement wordt beoogd bij te dragen aan het doel dat is gesteld om de voedselverspilling in Frankrijk uiterlijk in 2025 tot de helft te hebben teruggebracht. Concreet wordt in de Franse milieuwet (code de l’environnement) een sectie opgenomen waarin acties staan opgesomd die door de verschillende actoren in de voedselketen (producent, verkoper, consument) moeten worden voorbereid. Tot die acties horen (hiërarchisch) het voorkomen van verspilling, het er voor zorg dragen dat voedsel dat niet voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum is verkocht door mensen wordt geconsumeerd, het geschikt maken van onverkocht voedsel voor en het benutten van onverkocht voedsel als veevoer, en ook het benutten van onverkocht voedsel door het opwekken van energie, in het bijzonder via methaangisting. De introductie in de wet van deze nieuwe verantwoordelijkheid van de supermarché gaat ver, maar past in de ontwikkeling dat aan sterke private partijen een bijzondere verantwoordelijkheid wordt toegekend; in dit geval een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Lees verder

Overheden in het strafrecht: over de houdbaarheid van immuniteit

Port_of_Amsterdam_ship_7In april 2015 heeft de gemeente Amsterdam een strafbeschikking opgelegd gekregen naar aanleiding van een tragisch ongeval dat twee jaar eerder plaatsvond. Een vrouw is om het leven gekomen nadat zij met haar snorfiets tegen een slecht verlicht paaltje is gereden. Het Openbaar Ministerie vaardigt de strafbeschikking uit omdat er voldoende bewijs is dat de gemeente vervolgd zou kunnen worden voor dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. De inzet van het strafrecht voor het aansprakelijk stellen van overheden is bepaald geen vanzelfsprekendheid. De reden: op grond van rechtspraak is in bepaalde gevallen voor publiekrechtelijke rechtspersonen een strafrechtelijke immuniteit aanvaard. Dit stelsel van immuniteiten veronderstelt echter een vergaand vertrouwen in de integriteit van de overheid, een vertrouwen dat steeds verder af lijkt te kalven naar aanleiding van incidenten als de Schipholbrand en de vuurwerkramp in Enschede. De strafbaarheid van overheden staat al enige tijd ter discussie, zowel in de literatuur als in het parlement. Dit heeft geresulteerd in een wetsvoorstel tot opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen dat momenteel in behandeling is bij de Eerste Kamer. Ook de rechtspraak op Europeesrechtelijk niveau lijkt te pleiten voor strafrechtelijke vervolging van overheden. Heeft ons stelsel van strafrechtelijke immuniteiten zijn beste tijd gehad? Ter beantwoording van deze vraag zet ik in vogelvlucht de meest in het oog springende ontwikkelingen op een rij. Lees verder