Auteursarchief: Jessy Emaus

Jessy Emaus

Over Jessy Emaus

Jessy Emaus is als universitair docent en onderzoeker verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Zij doceert op het gebied van het privaatrecht en verricht onderzoek binnen de Utrechtse onderzoekscentra Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) en Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE).

Stuur e-mail | Profielpagina

Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen (1): de Rechtbank Noord-Nederland wijst vergoeding van immateriële schade toe

Op woensdag 1 maart 2017 besliste de Rechtbank Noord-Nederland, onder meer, dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aansprakelijk is voor door inwoners van het Groningenveld geleden en nog te lijden immateriële schade, en voor vermogensschade in de zin van gemist ongestoord woongenot waarvoor uitgaven zijn gedaan die vanwege de aardbevingen doel hebben gemist. Het is dit deel van het vonnis dat in deze blog centraal staat, en wel in het bijzonder de overwegingen van de rechtbank ten aanzien van de vergoedingsplicht van de NAM voor de door eisers geleden immateriële schade. Naast de aansprakelijkheid van de NAM heeft de Rechtbank ook geoordeeld dat de Staat onzorgvuldig heeft gehandeld. Een schadevergoedingsverplichting heeft dat echter niet opgeleverd. Het hoe en waarom van die beslissing bespreken we in deel twee van deze blog over het vonnis dat overigens – aldus Rijnhout – meer aandacht in de landelijke media had verdiend. 

Lees verder

Letselschadeslachtoffers, verzekeraars en privédetectives: wat zegt het EHRM daar over?

Versie 2Op zondag 29 mei jl. besteedde het televisieprogramma De Monitor aandacht aan het laten schaduwen van letselschadeslachtoffers door privédetectives in opdracht van verzekeraars. In die uitzending kwam onder meer een letselschadeslachtoffer aan het woord die een whiplash had opgelopen in een auto-ongeval. Whiplash staat erom bekend dat het moeilijk, zo niet onmogelijk kan worden gediagnosticeerd. De verzekeraar bij wie vanwege het ongeval een uitkering was gevraagd, twijfelde over het door het letselschadeslachtoffer beweerdelijk geleden letsel. Die twijfel was aanleiding om een privédetective in te schakelen om opheldering te krijgen over de fysieke conditie van het letselschadeslachtoffer. Het slachtoffer werd gevolgd zonder daar zelf van op de hoogte te zijn en kreeg de bevindingen vervolgens in een civiele procedure waarin zij uitkering door de verzekeraar vorderde, tegengeworpen. Lees verder

De verantwoordelijkheid van de supermarché bij het tegengaan van voedselverspilling

Fresh Food In Garbage Can To Illustrate WasteOp donderdag 21 mei jl. heeft de Franse Assemblée nationale bij de behandeling van het voorstel voor een nieuwe wet op het gebied van energietransitie, de Loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, met algemene stemmen een amendement aangenomen dat was voorgesteld door Guillaume Garot. Met het amendement wordt beoogd bij te dragen aan het doel dat is gesteld om de voedselverspilling in Frankrijk uiterlijk in 2025 tot de helft te hebben teruggebracht. Concreet wordt in de Franse milieuwet (code de l’environnement) een sectie opgenomen waarin acties staan opgesomd die door de verschillende actoren in de voedselketen (producent, verkoper, consument) moeten worden voorbereid. Tot die acties horen (hiërarchisch) het voorkomen van verspilling, het er voor zorg dragen dat voedsel dat niet voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum is verkocht door mensen wordt geconsumeerd, het geschikt maken van onverkocht voedsel voor en het benutten van onverkocht voedsel als veevoer, en ook het benutten van onverkocht voedsel door het opwekken van energie, in het bijzonder via methaangisting. De introductie in de wet van deze nieuwe verantwoordelijkheid van de supermarché gaat ver, maar past in de ontwikkeling dat aan sterke private partijen een bijzondere verantwoordelijkheid wordt toegekend; in dit geval een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Lees verder

Recht op vergoeding van affectieschade

affectieschadeOp 28 mei jongstleden heeft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven het Wetsvoorstel zorg- en affectieschade ter consultatie op internet gepubliceerd. Het voorstel voorziet er (onder meer) in dat naasten en nabestaanden van direct gekwetsten die “ernstig en blijvend letsel” hebben opgelopen respectievelijk zijn overleden als gevolg van een aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis, aanspraak kunnen maken op vergoeding van affectieschade. De staatssecretaris omschrijft affectieschade als “het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat en dat men lijdt doordat een persoon waarmee men een affectieve band heeft, ernstig gewond raakt of overlijdt.” Het recht op vergoeding van affectieschade krijgt een plaats in de artikelen 6:107 en 6:108 BW. Lees verder