Maandelijks archief: maart 2015

Utrecht, a city of human rights for Roma, Sinti and Travelers?

Woonwagen_in_het_Hoogeland_openluchtmuseum_te_WarffumThe Netherlands, just like other northern and western European countries, is host to several Roma, Sinti and Traveler communities. Local Dutch authorities have a history of conflict with these communities, often revolving around housing. Although Roma, Sinti and Travelers now mainly live in permanent or semi-permanent mobile homes, their traveling lifestyle is an important part of their heritage. The Netherlands has ratified the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). These conventions create human rights obligations on all organs of state, including municipalities. Recently, Roma, Sinti and Traveler groups have invoked these obligations and made successful human rights based claims for respect for their heritage, with potential consequences for Utrecht.
Lees verder

Risk management en uitdijende zorgplichten van de moedermaatschappij van een concern

Donderdag 12 maart 2015 vond bij het Hof te Den Haag het pleidooi plaats in de zaak die Milieudefensie met een aantal Nigerianen heeft aangespannen tegen Royal Dutch Shell (hierna: ‘RDS’) en haar Nigeriaanse dochtervennootschap SPDC omtrent de grootschalige olievervuiling in de Nigerdelta. Een interessante vraag die in deze zaak speelt, is of derden die schade lijden door bedrijfsactiviteiten van concernmaatschappijen de moedermaatschappij, in dit geval RDS, aansprakelijk kunnen houden wegens inadequaat risicobeleid.  Het is naar Nederlands recht nog niet geheel duidelijk onder welke omstandigheden een dergelijke zorgplicht kan worden aangenomen. De vordering tegen RDS moet op grond van de regels van het internationaal privaatrecht naar Nigeriaans recht worden beoordeeld omdat de gestelde onrechtmatige daad in Nigeria schadelijk heeft ingewerkt. De afwegingen van de rechtbank en mogelijk ook het Hof bieden desalniettemin inspiratie voor de ontwikkeling van aansprakelijkheid wegens inadequaat risicobeleid naar Nederlands recht. Lees verder

Gasboringen in Groningen, het EVRM en de aansprakelijkheid van de NAM

scheurenOp 18 februari jl. publiceerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn rapport Aardbevingsrisico’s in Groningen. Uit dat rapport blijkt dat de bij de gaswinning betrokken partijen niet zorgvuldig zijn omgegaan met de veiligheid van de Groningse burgers. Veiligheid heeft tot begin 2013 geen rol gespeeld bij de besluitvorming over de exploitatie van het Groningerveld. Het College voor de Rechten van de Mens heeft in reactie op het rapport gesteld dat het tijd is voor de overheid om te erkennen welke mensenrechten in het geding zijn. Wij gaan een stap verder en betogen dat ook de NAM zich rekenschap van de mensenrechten moet geven. Als de NAM dit nalaat, kan zij daarop in een civielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure worden aangesproken. In zo’n procedure zou ook de immateriële schade die inwoners van het bevingsgebied lijden aan de orde kunnen komen. Lees verder

Minister van Justitie verbiedt tenuitvoerlegging van vonnis tegen Europese Octrooiorganisatie: accountability van internationale organisaties blijft ver weg

Flint_Sit-Down_Strike_windowOp 17 februari 2015 besliste het Gerechtshof Den Haag in kort geding dat de Europese Octrooiorganisatie (EOO), een intergouvernementele organisatie die een nevenvestiging in Rijswijk heeft, dat de organisatie op onrechtmatige wijze beperkingen had aangebracht aan vakbondsvorming en –communicatie, alsook aan het stakingsrecht. Vervolgens zegde de Minister van Veiligheid en Justitie de gerechtsdeurwaarder evenwel aan het vonnis niet ten uitvoer te leggen omdat tenuitvoerlegging de volkenrechtelijke immuniteit van executie van de EOO zou schenden. Deze aanzegging is weinig bevorderlijk voor de ontwikkeling van de accountability van internationale organisaties, en staat op gespannen voet met de mensenrechten.   Lees verder

Recht in de risicomaatschappij

Senaat‘Echte koffie, lekkere koffie’. Ik vraag mijn studenten vaak in hoeverre zij zich bewust zijn van de mogelijke consequenties van het drinken van hun dagelijkse kopjes koffie. Houden zij zo de dochter van de koffieboer op het land om te helpen met de oogst en dus niet in staat zich te ontwikkelen, of stellen zij haar in staat naar school te gaan, zoals zijzelf? Hetzelfde gaat op voor het shoppen bij bijvoorbeeld de Primark. De reden dat ik dit vraag is dat wij ons steeds meer bewust worden van die consequenties, op individueel, organisatie- en institutioneel niveau. Ons handelen brengt naast de effecten die we beogen, neveneffecten met zich mee en onze confrontatie met die neveneffecten (in de vorm van een natuurramp, aperte armoede of een fabrieksongeluk) dwingt ons te reflecteren op de juistheid van ons handelen. Het is dit (ethisch) besef dat centraal staat in het eerste Ucall-congres Recht in de risicomaatschappij  dat op 9 en 10 april gehouden wordt in Utrecht. Lees verder

Een Constitutioneel Hof in Nederland? Zuid-Afrika en wrongful life als voorbeeld…

contcourtlogoIn Nederland staat al jaren – en met name ook de afgelopen tijd weer – ter discussie of constitutionele toetsing een instrument is dat onze rechtsorde zou kunnen verrijken, naast de al bestaande toetsing aan verdragen zoals het EVRM. Daarop aansluitend rijst tevens de vraag of wij ook een Constitutioneel Hof, als een zelfstandige rechterlijke instantie, zouden moeten introduceren.  De consequenties daarvan zijn in potentie enorm, wat betekent dat deze discussie voor alle rechtsbeoefenaars, niet alleen publiekrechtelijk georiënteerde juristen maar ook bijvoorbeeld civilisten, van groot belang is. Ik neem u graag kortstondig mee naar Zuid-Afrika om u te laten zien wat voor invloed een zelfstandig grondwettelijk Hof kan hebben op het privaatrecht in het algemeen en het civiele aansprakelijkheidsrecht in het bijzonder. Lees verder

Veiligheid en aansprakelijkheid van secundaire daders: een groeisector?

Bloemenzee_voor_winkelcentrum_de_RidderhofIn diverse semipublieke sectoren wordt door private instellingen (ziekenhuizen, woningcorporaties, scholen, etc.) aan de lopende band uitvoering gegeven aan wat in essentie publieke taken zijn. Dit is mede terug te voeren op de heersende privatiseringstendens. Als gevolg van deze tendens zijn er ook nieuwe ontwikkelingen en vragen te verwachten voor het aansprakelijkheidsrecht. Eén van de vragen betreft de kwestie van wat in de Verenigde Staten onder de noemer inadequate security wordt geschaard. In Nederlandse termen: aansprakelijkheid voor het op ontoereikende wijze waarborgen tegen inbreuken op de (fysieke) veiligheid door derden. Lees verder